آموزش رایگان زبان

معنی you در فارسی شما است. در زبان انگلیسی، you یک ضمیر دوم شخص مفرد و جمع است که برای اشاره به گوینده یا شنونده استفاده می‌شود.

معنی you در فارسی

در زبان انگلیسی، you یک ضمیر دوم شخص مفرد و جمع است که برای اشاره به گوینده یا شنونده استفاده می‌شود. در فارسی، معادل این ضمیر، «تو» برای دوم شخص مفرد و «شما» برای دوم شخص جمع است.

جملات انگلیسی با you و ترجمه فارسی آن‌ها

  • You are beautiful – تو زیبا هستی.
  • I love you – من دوستت دارم.
  • What do you think? – نظرت چیه؟
  • Can you help me? – می‌تونی کمکم کنی؟
  • I’ll see you later – بعداً می‌بینمت.

داستان انگلیسی با you و ترجمه فارسی آن

The Boy Who Said “You”

Once upon a time, there was a boy named Ali who lived in a small village. He was a kind and gentle boy, but he was also very shy. He was afraid to talk to people, and he often felt lonely

One day, Ali was walking through the forest when he saw a beautiful girl sitting on a rock. She was reading a book, and she looked so peaceful. Ali wanted to talk to her, but he was too afraid. He just stood there, watching her.

After a while, the girl looked up and saw Ali. She smiled at him, and Ali smiled back. He took a deep breath and said, “You”.

The girl was surprised. She had never seen Ali before, but she knew that he was a kind person. She said, “Hello. My name is Maryam.”

Ali and Maryam talked for hours. They talked about everything, and they quickly became friends. Ali was no longer afraid to talk to people, and he no longer felt lonely.

ترجمه فارسی:

پسر بچه‌ای که گفت “تو”

روزی روزگاری، پسر بچه‌ای به نام علی در یک روستای کوچک زندگی می‌کرد. او پسر بچه‌ای مهربان و آرام بود، اما همچنین بسیار خجالتی بود. او از صحبت کردن با مردم می‌ترسید، و اغلب احساس تنهایی می‌کرد.

یک روز، علی داشت از جنگل می‌گذشت که دختر بچه‌ی زیبایی را دید که روی یک صخره نشسته بود. او داشت کتاب می‌خواند، و بسیار آرام به نظر می‌رسید. علی می‌خواست با او صحبت کند، اما خیلی می‌ترسید. فقط آنجا ایستاد و به او نگاه کرد.

بعد از مدتی، دختر بچه نگاهش را بالا آورد و علی را دید. به او لبخند زد، و علی هم به او لبخند زد. نفس عمیقی کشید و گفت: “تو.”

دختر بچه متعجب شد. او قبلاً علی را ندیده بود، اما می‌دانست که او یک شخص مهربان است. او گفت: “سلام. اسم من مریم است.”

علی و مریم ساعت‌ها با هم صحبت کردند. آنها در مورد همه چیز صحبت کردند، و خیلی سریع با هم دوست شدند. علی دیگر از صحبت کردن با مردم نمی‌ترسید، و دیگر احساس تنهایی نمی‌کرد.

نتیجه‌گیری

you یک ضمیر دوم شخص در زبان انگلیسی است و معنی you در فارسی معادل «تو» برای دوم شخص مفرد و «شما» برای دوم شخص جمع است. این ضمیر برای اشاره به گوینده یا شنونده استفاده می‌شود.