آموزش رایگان زبان

در زبان انگلیسی، فعل are یکی از سه شکل زمان حال ساده فعل to be است. از معنی are برای بیان وضعیت یا ویژگی فعلی شخص، مکان، شیء، یا مفهومی استفاده می‌شود.

معنی are به فارسی

در فارسی، “are” را می‌توان به صورت‌های زیر ترجمه کرد:

 • هستند (برای جمع سوم شخص مفرد و جمع)
 • هستیم (برای جمع اول شخص مفرد و جمع)
 • هستید (برای جمع دوم شخص مفرد و جمع)

 

معنی are در فارسی

مثال‌هایی از کاربرد “are” در زبان انگلیسی

 • The children are playing in the park
  • بچه‌ها در پارک بازی می‌کنند.
 • The dogs are barking
  • سگ‌ها واق واق می‌کنند.
 • The sun is shining
  • خورشید می‌درخشد.
 • I am tired
  • من خسته هستم.
 • We are going to the movies
  • ما می‌خواهیم به سینما برویم.

داستانی حاوی  معنی “are”

The Ares Family

The Ares family is a happy family. They have two children, a boy named Ares and a girl named Athena. Ares is 10 years old and Athena is 8 years old. They love to play together. They play soccer, hide-and-seek, and tag.

Ares is also a good student. He gets good grades in school. Athena is a good artist. She loves to draw and paint.

The Ares family loves to spend time together. They go on vacation together, they eat dinner together, and they watch movies together. They are a very close family.

ترجمه فارسی داستان

خانواده آرس

خانواده آرس یک خانواده شاد است. آنها دو فرزند دارند، یک پسر به نام آرس و یک دختر به نام آتنا. آرس 10 سال دارد و آتنا 8 سال دارد. آنها دوست دارند با هم بازی کنند. آنها فوتبال، قایم موشک و گرگم به هوا بازی می‌کنند.

ارس همچنین یک دانش‌آموز خوب است. او در مدرسه نمرات خوبی می‌گیرد. آتنا یک هنرمند خوب است. او دوست دارد نقاشی بکشد و رنگ‌آمیزی کند.

خانواده آرس دوست دارند وقت خود را با هم بگذرانند. آنها با هم به تعطیلات می‌روند، با هم شام می‌خورند و با هم فیلم می‌بینند. آنها یک خانواده بسیار نزدیک هستند.