معنی جمله انگلیسی where are you from

where are you from

معنی جمله انگلیسی where are you from به صورت «شما اهل کجا هستید» ترجمه می‌شود و به شکل ساده، یعنی «اهل کجایی؟». این عبارت، یکی از کلیدی‌ترین جملات انگلیسی است که در هنگام نخستین ملاقات از طرف مقابل پرسیده می‌شود.

where are you from question

بررسی واژگان به تنهایی

کلمه where

کلمه where یک قید (adverb) است و به صورت مستقل،«جایی که» معنا می‌دهد. در مجموع برای مشخص کردن مکان یا موقعیت از این قید استفاده می‌شود.

کلمه are

کلمه are یک فعل (verb) است و فعل حال دوم شخص مفرد (تو)، اول شخص جمع (ما)، دوم شخص جمع (شما) و سوم شخص جمع از ریشه be به حساب می‌آید.

کلمه you

کلمه you یک ضمیر (pronoun) است و برای اشاره به شخص یا افرادی که گوینده خطاب می‌کند، استفاده می‌شود.

کلمه from

کلمه from یک حرفه اضافه (preposition) است و نشان‌دهنده نقطه‌ای در فضا است که در آن یک سفر، حرکت یا عمل شروع می‌شود.

پاسخ به پرسش where are you from

برای پاسخ دادن به این پرسش، دو راه وجود دارد.

پاسخ دادن بر اساس ملیت

در این مدل پاسخگویی، شما می‌توانید بگویید «من ایرانی هستم» که به صورت انگلیسی به این صورت بیان می‌شود:

I’m Iranian.

پاسخ دادن بر اساس کشور

در مدل دوم، شما می‌توانید بگویید «من اهل ایران هستم» که به صورت زیر بیان می‌شود:

I’m from Iran.