آموزش رایگان زبان

معنی به فارسی really، “واقعاً” یا “حقیقتاً” است. کاربرد آن برای تأکید بر صحت یا اهمیت چیزی است. really برای نشان دادن تعجب یا هیجان نیز استفاده می‌شود.

تیتر اول

معنی really به فارسی

واژه really در زبان انگلیسی به معنای “واقعاً” یا “حقیقتاً” است. این واژه برای تأکید بر صحت یا اهمیت چیزی استفاده می‌شود.

جملاتی به انگلیسی با واژه really

  • I really like you.
  • This is really important.
  • He really did it!
  • It really doesn’t matter.

ترحمه فارسی جملات فوق

  • من واقعاً دوستت دارم.
  • این واقعاً مهم است.
  • او واقعاً این کار را کرد!
  • واقعاً مهم نیست.

داستان به انگلیسی با واژه really

Once upon a time, there was a little girl named Mary who really wanted to go to the circus. She had been saving her allowance for weeks, and she finally had enough money to buy a ticket.

On the day of the circus, Mary woke up early and got dressed in her best clothes. She ran to the circus and found a seat in the front row.

The circus was amazing! Mary saw lions, tigers, and bears. She saw acrobats and clowns. She even saw a flying elephant!

Mary had the time of her life. She really enjoyed the circus, and she couldn’t wait to go back again.

ترجمه فارسی داستان

روزی روزگاری، دختری کوچک به نام مریم بود که واقعاً می‌خواست به سیرک برود. او هفته‌هاست که پس‌انداز خود را پس‌انداز می‌کرد و سرانجام پول کافی برای خرید بلیط داشت.

در روز سیرک، مریم صبح زود از خواب بیدار شد و لباس‌های بهترین خود را پوشید. او به سیرک دوید و صندلی خود را در ردیف اول پیدا کرد.

سیرک شگفت‌انگیز بود! مریم شیرها، ببرها و فیل‌ها را دید. او آکروبات‌ها و دلقک‌ها را دید. او حتی یک فیل پرنده دید!

مریم بهترین زمان زندگی خود را داشت. او واقعاً از سیرک لذت برد و نمی‌توانست صبر کند تا دوباره برود.

نتیجه‌گیری

واژه really در زبان انگلیسی برای تأکید بر صحت یا اهمیت چیزی استفاده می‌شود. این واژه می‌تواند در جملات مختلف به کار رود و معنای آن بسته به جمله متفاوت است.