معنی به فارسی will

معنی به فارس will، “خواهد” یا “قصد دارد” است و برای بیان آینده استفاده می‌شود. کاربرد آن همچنین می‌تواند برای بیان قصد و اراده، پیشنهاد، تعارف، و ابراز تمایل استفاده شود. Will به معنای وصیت نیز است.

معنی به فارسی will

کلمه will در زبان انگلیسی دارای چندین معنی است. در این مطلب به بررسی معنی‌های مختلف این کلمه و نحوه ترجمه آن به فارسی می‌پردازیم.

معنی‌های مختلف will

 • فعل کمکی زمان آینده

will به عنوان یک فعل کمکی زمان آینده استفاده می‌شود و بیانگر وقوع یک رویداد یا اتفاق در آینده است. در فارسی، این فعل به شکل «خواهم»، «خواهی»، «خواهد»، «خواهیم»، «خواهید»، و «خواهند» صرف می‌شود.

مثال‌ها:

 • I will go to the store.
 • She will be here soon.
 • We will win the game.

ترجمه مثال‌ها:

 • من به فروشگاه خواهم رفت.
 • او به زودی اینجا خواهد بود.
 • ما بازی را خواهیم برد.
 • اراده

will همچنین می‌تواند به معنای «اراده» یا «قصد» باشد. در این معنا، will بیانگر تصمیم یا میل یک شخص برای انجام کاری است. در فارسی، این کلمه به شکل «اراده»، «قصد»، «میل»، و «خواست» ترجمه می‌شود.

مثال‌ها:

 • He has a strong will.
 • I have no will to live.
 • Her will was to become a doctor.

ترجمه مثال‌ها:‌

 • او اراده‌ای قوی دارد.
 • من میل به زندگی ندارم.
 • قصد او این بود که پزشک شود.
 • وصیت نامه

will همچنین می‌تواند به معنای «وصیت نامه» باشد. وصیت نامه سندی قانونی است که یک شخص قبل از مرگ خود تنظیم می‌کند تا مشخص کند که اموال و دارایی‌های او پس از مرگش به چه کسانی برسد. در فارسی، این کلمه به شکل «وصیت نامه» ترجمه می‌شود.

مثال:

 • He left me a will.

ترجمه مثال:

 • او برای من وصیت‌نامه گذاشت.

داستانی حاوی کلمه will

Once upon a time, there was a young man named Ali who dreamed of becoming a doctor. He had been interested in medicine since he was a child and always wanted to help others. Ali studied hard in school and college and finally achieved his dream. He became a skilled doctor and helped many patients.

Ali always said that will and perseverance are the most important things in life. He believed that anyone with will and effort can achieve anything they want.

ترجمه داستان:

روزی روزگاری، مرد جوانی به نام علی بود که آرزو داشت پزشک شود. او از کودکی به علم پزشکی علاقه داشت و همیشه می‌خواست به دیگران کمک کند. علی در مدرسه و دانشگاه بسیار درس خواند و سرانجام توانست به آرزوی خود برسد. او به یک پزشک حاذق تبدیل شد و به بیماران بسیاری کمک کرد.

علی همیشه می‌گفت که اراده و پشتکار مهمترین چیز در زندگی است. او معتقد بود که هر کسی با اراده و تلاش می‌تواند به هر چیزی که می‌خواهد برسد.

نتیجه‌گیری

کلمه will در زبان انگلیسی دارای چندین معنی است. در این مطلب به بررسی معنی‌های مختلف این کلمه و نحوه ترجمه آن به فارسی پرداختیم.