مروری بر کتاب 504 واژه - درس ۱

کتاب 504 واژه – درس 1

کتاب 504 واژه – درس 1 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
abandon desert; Ieave without pIanning to come back; quitرها کردن
keen sharp; eager; intense; sensitiveتیز
jealous afraid that the one you Iove might prefer someone eIse; wanting what someone eIse hasحسود
tact abiIity to say the right thingتدبیر
oath a promise that something is true; a curseسوگند - دشنام
vacantempty; not fiIIedخالی
hardship difficuItyسختی
gallant brave; showing respect for womenشجاع
datafacts; informationداده ها
unaccustomed not used to somethingغیرعادی
bachelor a man who has not marriedمجرد
qualifybecome fit; show that you are abIeواجد شرایط شدن

مثال‌هایی از واژگان کتاب 504 واژه – درس 1

 1. abandon: to leave somebody/something, especially somebody/something that you are responsible for, usually forever مثال: He was abandoned by his parents at the age of five. (او در سن پنج سالگی توسط والدینش رها شد.)
 2. ability: the power or skill to do something مثال: She has the ability to speak three languages fluently. (او توانایی صحبت کردن به سه زبان را به خوبی دارد.)
 3. able: having the power or skill to do something مثال: He is able to solve complex mathematical problems. (او توانایی حل مسائل ریاضی پیچیده را دارد.)
 4. about: on the subject of; concerning مثال: We had a discussion about the current economic situation. (ما درباره وضعیت اقتصادی کنونی بحث داشتیم.)
 5. above: in or to a higher position than something مثال: The moon was above the horizon. (ماه در بالای افق بود.)
 6. abroad: in or to a foreign country مثال: He went abroad to study medicine. (او برای تحصیل در رشته پزشکی به خارج از کشور رفت.)
 7. absence: the fact of not being present or available مثال: His absence from work was due to illness. (عدم حضور او در محل کار به دلیل بیماری بود.)
 8. absorb: to take in liquid, gas, or heat; to soak up مثال: Plants absorb nutrients from the soil. (گیاهان عناصر غذایی را از خاک جذب می‌کنند.)
 9. abstract: not relating to anything concrete or specific; theoretical مثال: The concept of freedom is quite abstract. (مفهوم آزادی به شدت انتزاعی است.)
 10. academic: relating to education and scholarship; not practical or directly useful مثال: She has an academic background in literature. (او در تحصیلاتش به ادبیات تمرکز کرده است.)

یک داستان کوتاه بر اساس کتاب 504 واژه – درس 1

Story

One day, a poor farmer found a magic lamp. He rubbed it and a genie appeared. The genie said, “I can grant you three wishes, but be careful what you wish for.” The farmer thought for a moment and then said, “I want a big farm with many cows and chickens.” The genie nodded his head and suddenly the farmer found himself standing in front of a huge farm. He was so happy! But he remembered the genie’s warning and decided to be more careful with his next two wishes.

ترجمه داستان کشاورز و غول چراغ جادو

یک روز، یک کشاورز فقیر یک چراغ جادو پیدا کرد. او آن را رویاند و یک جنی ظاهر شد. جنی گفت: “من می‌توانم به شما سه حرفه بدهم، اما مراقب باشید که درخواست‌هایتان چه طور باشد.” کشاورز برای یک لحظه فکر کرد و سپس گفت: “من یک مزرعه بزرگ با بسیاری از گاوها و مرغها می‌خواهم.” جنی سرش را تکان داد و ناگهان کشاورز خود را در مقابل یک مزرعه عظیم قرار داد. او خیلی خوشحال بود! اما او به هشدار جنی یادآور شده و تصمیم گرفت با دو حرفه دیگرش دقت بیشتری داشته باشد.

واژگان استفاده شده بر مبنای درس 1داستان انگلیسی

 • poor: به معنای فقیر، در این داستان به عنوان صفت برای کشاورز استفاده شده.
 • farmer: به معنای کشاورز، در این داستان شخصیت اصلی داستان را توصیف می‌کند.
 • magic: به معنای جادو، در این داستان به عنوان صفت برای چراغ استفاده شده.
 • lamp: به معنای چراغ، شیءی است که کشاورز پیدا کرد و با روب کردن آن جنی ظاهر شد.
 • genie: به معنای جن/جادوگر، یک شخصیت خیالی در داستان است که به کشاورز سه حرفه می‌دهد.
 • wish: به معنای حرفه، یکی از لغات کلیدی در داستان است که کشاورز می‌خواهد سه حرفه (سه وصیت) از جنی دریافت کند.
 • careful: به معنای دقت کردن، جنی به کشاورز هشدار داد که در درخواست‌هایش دقت کند.
 • farm: به معنای مزرعه، یکی از حرفه‌هایی که کشاورز به جنی درخواست داد.
 • cow: به معنای گاو، یکی از حیواناتی است که در مزرعه کشاورز وجود دارد.
 • chicken: به معنای مرغ، نوع دیگری از حیواناتی که در مزرعه کشاورز وجود دارد.

سوالات چهارگزینه‌ای از کتاب 504 واژه – درس 1

 1. abandon: What does “abandon” mean? a) To appreciate b) To encourage c) To leave behind without concern d) To support

Answer: c) To leave behind without concern

 1. keen: What is the meaning of “keen”? a) Excited and enthusiastic b) Angry and frustrated c) Sad and depressed d) Confused and uncertain

Answer: a) Excited and enthusiastic

 1. jealous: What does “jealous” mean? a) Happy for someone else’s success b) Wanting something that belongs to someone else c) Disappointed with someone’s behavior d) Angry at someone else’s achievement

Answer: b) Wanting something that belongs to someone else

 1. tact: What is the definition of “tact”? a) The ability to be sensitive in your interactions with others b) The ability to be aggressive in your interactions with others c) The ability to be indifferent in your interactions with others d) The ability to be dishonest in your interactions with others

Answer: a) The ability to be sensitive in your interactions with others

 1. oath: What does “oath” mean? a) A promise, usually made publicly or formally b) A threat, usually made secretly or informally c) A lie, usually told publicly or formally d) An observation, usually made privately or informally

Answer: a) A promise, usually made publicly or formally

 1. vacant: What is the meaning of “vacant”? a) Full of people or things b) Available for rent or purchase c) Empty or not being used d) Dirty or unclean

Answer: c) Empty or not being used

 1. hardship: What does “hardship” mean? a) Something that is easy to do b) A difficult and unpleasant situation c) A fun and enjoyable activity d) A pleasant and comfortable experience

Answer: b) A difficult and unpleasant situation

 1. gallant: What is the definition of “gallant”? a) Brave, chivalrous or heroic b) Cowardly, cruel or brutal c) Dishonest or deceitful d) Lazy or indifferent

Answer: a) Brave, chivalrous or heroic

 1. data: What does “data” mean? a) Information, facts or statistics b) Opinions or beliefs c) Emotions or feelings d) Goals or aspirations

Answer: a) Information, facts or statistics

 1. unaccustomed: What is the meaning of “unaccustomed”? a) Familiar with something b) Unfamiliar with something c) Comfortable with something d) Anxious about something

Answer: b) Unfamiliar with something

 1. bachelor: What does “bachelor” mean? a) A married man b) An unmarried man c) A man who has children d) A man who is retired

Answer: b) An unmarried man

 1. qualify: What is the definition of “qualify”? a) To meet the necessary requirements b) To fail to meet the necessary requirements c) To avoid meeting the necessary requirements d) To make up the necessary requirements

Answer: a) To meet the necessary requirements