کتاب 504 واژه – درس 11

کتاب 504 واژه – درس 11

کتاب 504 واژه – درس 11 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
evidence that which makes clear the truth or falsehood of somethingشواهد و مدارک
solitary alone; single; onlyمنفرد، مجد، تنها، منزوی، انفرادی
vision power of seeing; sense of sightچشم انداز
frequent happening often; occurring repeatedlyزود زود
glimpse a short, quick viewنظر اجمالی
recent done, made, or occurring not long agoاخیر
decade ten yearsدهه
hesitate fail to act quickly; be undecidedتردید کنید
absurd plainly not true or sensible; foolishچرند
conflict direct opposition; disagreementتعارض
minority smaller number or part; less than halfاقلیت
fictionthat which is imagined or made upداستان

واژگان کتاب 504 واژه – درس 11 همراه مثال

evidence

مثال: The fingerprints found at the crime scene were crucial evidence in solving the murder case. ترجمه: اثرانگشت‌هایی که در محل جرم یافت شدند، شواهد مهمی در حل پرونده قتل بود.

solitary

مثال: She enjoys spending time in solitary pursuits such as hiking and reading. ترجمه: او از گذراندن وقت با فعالیت‌های تکی مانند پیاده‌روی و خواندن لذت می‌برد.

vision

مثال: The artist had a clear vision of what the finished painting would look like. ترجمه: هنرمند دید قطعی از آنچه که نقاشی تمام شده به نظر خواهد رسید داشت.

frequent

مثال: We have frequent meetings to discuss the progress of the project. ترجمه: ما جلسات مکرری برای بحث درباره پیشرفت پروژه داریم.

glimpse

مثال: I caught a glimpse of the sunset through the trees. ترجمه: من یک نگاه فراگیری به غروب خورشید از طریق درختان داشتم.

recent

مثال: In recent years, there has been a significant increase in the number of people using social media. ترجمه: در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از افراد از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

decade

مثال: My parents got married in the early 1980s, so they have been together for over three decades. ترجمه: پدر و مادر من در اوایل دهه ۱۹۸۰ ازدواج کردند، بنابراین بیش از سه دهه با هم زندگی می‌کنند.

hesitate

مثال: She hesitated before making a decision about which job offer to accept. ترجمه: او قبل از تصمیم‌گیری درباره قبول کدام پیشنهاد شغلی دو دقیقه تردید کرد.

absurd

مثال: It is absurd to think that all politicians are corrupt. ترجمه: فکر کردن به این که همه سیاستمداران فاسد هستند، احمقانه است.

conflict

مثال: There was a conflict between two employees about who should get credit for the project’s success. ترجمه: بین دو کارمند در مورد اینکه کدامیک از موفقیت پروژه بهره‌مند شده است، درگیری وجود داشت.

minority

مثال: Despite being a minority in the community, the group made significant contributions to local charities. ترجمه: با وجود اینکه گروه کوچکی در جامعه بودند، به خیریه‌های محلی کمک‌های قابل توجهی ارائه دادند.

fiction

مثال: She prefers to read fiction rather than non-fiction books. ترجمه: او ترجیح می‌دهد کتاب‌های داستانی را بخواند تا کتاب‌های غیر داستانی.