آموزش رایگان زبان

کتاب 504 واژه – درس 11 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
evidence that which makes clear the truth or falsehood of somethingشواهد و مدارک
solitary alone; single; onlyمنفرد، مجد، تنها، منزوی، انفرادی
vision power of seeing; sense of sightچشم انداز
frequent happening often; occurring repeatedlyزود زود
glimpse a short, quick viewنظر اجمالی
recent done, made, or occurring not long agoاخیر
decade ten yearsدهه
hesitate fail to act quickly; be undecidedتردید کنید
absurd plainly not true or sensible; foolishچرند
conflict direct opposition; disagreementتعارض
minority smaller number or part; less than halfاقلیت
fictionthat which is imagined or made upداستان