کتاب 504 واژه – درس 2

کتاب 504 واژه – درس 2

کتاب 504 واژه – درس 2 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
corpse a dead body, usually of a personجسد
conceal hideپنهان کردن، پوشاندن
dismal dark and depressingناخوشایند
frigid very coldیخ زده
inhabit live inساکن بودن
numb without the power of feeling; deadenedبیحس
peril dangerخطر
recline lie down; stretch out; lean backلم دادن
shriek screamگریه کن
sinister evil; wicked; dishonest; frighteningشیطانی
tempt try to get someone to do something; test; inviteدچار وسوسه کردن
wagerbetوظیفه