کتاب 504 واژه – درس 20

کتاب 504 واژه – درس 20

کتاب 504 واژه – درس 20 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
emerge come out; come up; come into viewبیرون آمدن، پدیدار شدن
jagged with sharp points sticking out; unevenly cut or tornدندانه دندانه
linger stay on; go slowly as if unwilling to leaveدرنگ کردن
ambush a trap in which soldiers or other enemies hide to make a surprise attackکمین کردن
crafty skillful in deceiving others; sly; trickyحیله گر
defiant openly resisting; challengingمبارزه طلب
vigor active strength or forceنشاط
perish be destroyed: dieهلاک شدن
fragile easily broken, damaged, or destroyed; delicateشکننده
captive prisonerاسیر
prosper be successful; have good fortuneشکوفا شدن
devoureat hungrily; absorb completely; take in greedilyبلعیدن

مثال‌هایی از کتاب 504 واژه – درس 20

 1. emerge:

 • The sun slowly emerged from behind the clouds. (آفتاب به آرامی از پشت ابرها بیرون آمد.)
 1. jagged:

 • The jagged rocks on the mountain were sharp and dangerous. (سنگ‌های خشن و تیز روی کوه خطرناک بودند.)
 1. linger:

 • The smell of coffee lingered in the air for hours. (بوی قهوه برای ساعت‌ها در هوا باقی ماند.)
 1. ambush:

 • The soldiers were ambushed by the enemy on their way back to base. (سربازان در مسیر بازگشت به پایگاه توسط دشمنان به یک تله وادار شدند.)
 1. crafty:

 • The crafty fox managed to steal food from the farmer’s yard without being seen. (روباه با استفاده از زیرکی، توانست غذا را از حیاط کشاورز بدزدد بدون اینکه دیده شود.)
 1. defiant:

 • The protesters were standing in a defiant manner, refusing to leave until their demands were met. (تظاهرکنندگان به شیوه‌ای تحدیدآمیز ایستاده بودند و تا رسیدن به مطالباتشان عزم خروج نداشتند.)
 1. vigor:

 • She worked with great vigor to finish the project on time. (او با شدت بسیاری کار کرد تا پروژه را به موقع به اتمام برساند.)
 1. perish:

 • The flowers will perish if they don’t get enough water. (گل‌ها اگر آب کافی نگیرند از بین خواهند رفت.)
 1. fragile:

 • The vase was made of fragile glass, and it broke easily when it fell. (ظروف ساخته شده از شیشه شفاف، بسیار شکننده هستند و در صورت سقوط به آسانی شکست می‌خورند.)
 1. captive:

 • The wildlife photographer captured a photo of the lion in its natural habitat, where it’s not a captive animal. (عکاس حیات وحش، عکسی از شیر در محیط طبیعی آن گرفت، جایی که این حیوان بیابانی به بند نمی‌آید و آزاد است.)
 1. prosper:

 • With hard work and dedication, he managed to prosper in his career. (با کار سخت و اخلاص، او توانست در حرفه‌اش موفق شود.)
 1. devour:

 • The hungry child devoured the pizza in just a few minutes. (کودک گرسنه در عرض چند دقیقه پیتزا را خورد و فرو بلعید.)