کتاب 504 واژه – درس 28

کتاب 504 واژه – درس 28

کتاب 504 واژه – درس 28 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
outlaw an exile; an outcast; a criminal; to declare unlawfulقانون شکن
promoteraise in rank or importance; help to grow and develop; help to organizeارتقا دادن
undernourished not sufficiently fedدچار سوتغذیه
illustrate make clear or explain by stories, example, comparisons, or other means; serve as an exampleنشان دادن
disclose uncover; make knownافشا کردن
excessive too much; too great; extremeبیش از اندازه
disasteran event that causes much suffering or loss; a great misfortuneفاجعه
censor person who tells others how they ought to behave; one who changes books, plays and other works so as to make them acceptableسانسور
culprit offender; person guilty of a fault or crimeمقصر
juvenile young; youthful; of or for boys and girls; a young personنوجوان
bait anything, especially food, used to attract fish or other animals so that they may be caught; anything used to tempt or attract a person to begin something he or she does not wish to do; to put bait on (a hook) or in (a trap); torment by unkind or annoying remarksطعمه
insistkeep firmly to some demand, statement, or positionاصرار

نمونه واژگان کتاب 504 واژه – درس 28

Outlaw

The government has declared it illegal to possess firearms without a license. دولت به دار مالکیت تفنگ بدون مجوز را غیر قانونی اعلام کرده است.

Promote

The company decided to promote him to the position of manager after seeing his dedication and hard work. شرکت پس از دیدن پشتکار و کار سخت او، تصمیم گرفت او را به سمت مدیریتی ارتقا دهد.

Undernourished

The poor child looked undernourished and weak, with visible bones and sunken eyes. بچه فقیر به نظر خسته و ضعیف با استخوان های قابل مشاهده و چشمان فرو رفته نگاه می‌کرد.

Illustrate

The textbook uses diagrams and pictures to help illustrate complex concepts. متن کتاب در توضیح مفاهیم پیچیده از نمودارها و تصاویر استفاده می کند.

Disclose

The whistleblower decided to disclose the company’s unethical practices to the public. افشاگر تصمیم گرفت روش های نامتناسب شرکت را به عموم افشا کند.

Excessive

Drinking excessive amounts of alcohol can lead to serious health problems. مصرف مقدار بیش از حد الکل می‌تواند منجر به مشکلات جدی سلامتی شود.

Disaster

The earthquake that hit the city was a major disaster, causing widespread damage and loss of life. زمین لرزه‌ای که در شهر رخ داد، یک فاجعه بزرگ بود و باعث آسیب های گسترده و از دست دادن جان شد.

Censor

The government censored the newspaper article to prevent sensitive information from being released. دولت مقاله روزنامه را سانسور کرد تا از انتشار اطلاعات حساس جلوگیری کند.

Culprit

The police were able to catch the culprit who had robbed the bank earlier that day. پلیس موفق به دستگیری مجرمی شد که در صبح همان روز بانک را سرقت کرده بود.

Juvenile

The juvenile delinquent was sentenced to community service for vandalizing public property. جوان مجرم به خدمات اجتماعی محکوم شد برای خراب کردن دارایی عمومی.

Bait

The fisherman used a worm as bait to attract the fish. ماهیگیر از کرم به عنوان طعم استفاده کرد تا ماهی را جذب کند.

Insist

Despite her protests, he insisted on paying for her dinner as a gesture of kindness. با وجود اعتراضات او، او بر پرداخت صورتحساب شامشان به عنوان نشانی از مهربانی همچنان اصرار کرد.