کتاب 504 واژه – درس 29

کتاب 504 واژه – درس 29

کتاب 504 واژه – درس 29 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
toil hard work; to work hard; move with difficultyزحمت کشیدن
blunder stupid mistake; to make a stupid mistake; stumble; say clumsilyاشتباه بزرگ
daze confuseگیج
mourn grieve; feel or show sorrow forسوگواری
subside sink to a lower level; grow lessفروکش کردن
maimcripple; disable; cause to lose an arm, leg, or other part of the bodyمعلول
comprehend understandدرک کردن
commend praise; hand over for safekeepingتمجید کردن
finalcoming last; decidingنهایی
exempt make free from; freed fromمعاف
vain having too much pride in one’s ability, looks, etc.; of no useبیهوده
repetitionact of doing or saying againتکرار

نمونه جملات با واژگان کتاب 504 واژه – درس 29

toil

She is toiling away at her desk to finish the project on time. / او در میز کارش سخت تلاش می‌کند تا پروژه را به موقع تمام کند.

blunder

He made a blunder during the presentation and embarrassed himself. / او در هنگام ارائه یک اشتباه بزرگ انجام داد و خودش را شرمنده کرد.

daze

The sudden bright light dazed her for a moment. / نور شدید ناگهانی او را برای یک لحظه سرگیجه زده کرد.

mourn

They are mourning the loss of their beloved cat. / آنها به مناسبت از دست دادن گربه عزیزشان عزاداری می‌کنند.

subside

After the storm, the floodwaters gradually subsided. / پس از طوفان، آب‌های سیل به تدریج کاهش یافتند.

maim

The explosion severely maimed several people in the building. / انفجار چند نفر را در ساختمان بسیار زخمی کرد.

comprehend

It takes time to comprehend complex concepts. / برای درک مفاهیم پیچیده، زمان لازم است.

commend

The teacher commended the student for his hard work. / معلم به دانش‌آموز برای تلاش سختش تقدیر کرد.

final

This is the final warning, if you break the rules again, you will be expelled. / این هشدار نهایی است، اگر باز هم قوانین را شکستید، اخراج خواهید شد.

exempt

Some people are exempt from paying taxes. / برخی افراد از پرداخت مالیات معاف هستند.

vain

He is so vain that he spends hours in front of the mirror every day. / او به اندازه‌ی کافی خودپرست است که هر روز ساعت‌ها در برابر آینه می‌گذراند.

repetition

The repetition of the same mistake led to his failure. / تکرار همان اشتباه باعث شکست او شد.