کتاب 504 واژه – درس 30

کتاب 504 واژه – درس 30

کتاب 504 واژه – درس 30 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
depict represent by drawing or painting; describeتصویر کردن
mortal sure to die sometime; pertaining to man; deadly; pertaining to or causing deathفانی
novel new; strange; a long story with characters and plotرمان، تازه
occupant person in possession of a house, office, or positionمستاجر
appoint decide on: set a time or place; choose for a position: equip or furnishمنصوب کردن
quarter region; section; (quarters) a place to live; to provide a place to liveیک چهارم
site position or place (of anything)مکان
quote repeat exactly the words of another or a passage from a book; that is, something that is repeated exactly; give the price of; a quotationنقل قول
verse a short division of a chapter in the Bible; a single line or a group of lines of poetryآیه
morality the right or wrong of an action; virtue; a set of rules or principles of conductجنبه اخلاقی
roam wander; go about with no special plan or aimپرسه زدن
attractdraw to oneself; win the attention and liking ofجذب کردن

نمونه واژگان کتاب 504 واژه – درس 30

depict

The painting depicts a beautiful sunset over the mountains. تصویر نقاشی غروب آفتاب زیبایی را در برفتهای کوهستان نشان می‌دهد.

mortal

Death is a natural part of the mortal life cycle. مرگ بخشی طبیعی از چرخه زندگی مردم است.

novel

I’m reading a great novel called “The Great Gatsby”. من دارم یک رمان عالی به نام «گتسبی بزرگ» را می‌خوانم.

occupant

The new occupants of the house are very friendly. ساکنین جدید خانه بسیار دوستانه هستند.

appoint

The company will appoint a new CEO next month. شرکت در ماه آینده یک مدیر عامل جدید را منصوب خواهد کرد.

quarter

The soldiers were stationed in the northern quarter of the city. سربازان در سهم شمالی شهر مستقر بودند.

site

This would be an ideal site for our new factory. این محل برای کارخانه جدید ما مکانی ایده‌آل خواهد بود.

quote

She always starts her speeches with a famous quote. او همیشه سخنرانی‌های خود را با نقل قول مشهوری آغاز می‌کند.

verse

I can’t remember the verses to that song. من قادر به یادآوری شعر آن ترانه نیستم.

morality

The book explores questions of morality and ethics. این کتاب به سوالات اخلاق و ارزش‌های اخلاقی می‌پردازد.

roam

We decided to roam around the city and explore its hidden gems. ما تصمیم گرفتیم در شهر سیر بزنیم و جواهر پنهان آن را کشف کنیم.

attract

The beautiful beach attracts tourists from around the world. ساحل زیبا، گردشگرانی را از سرار دنیا به خود جذب کرده است