آموزش رایگان زبان

کتاب 504 واژه – درس 30 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
depict represent by drawing or painting; describeتصویر کردن
mortal sure to die sometime; pertaining to man; deadly; pertaining to or causing deathفانی
novel new; strange; a long story with characters and plotرمان، تازه
occupant person in possession of a house, office, or positionمستاجر
appoint decide on: set a time or place; choose for a position: equip or furnishمنصوب کردن
quarter region; section; (quarters) a place to live; to provide a place to liveیک چهارم
site position or place (of anything)مکان
quote repeat exactly the words of another or a passage from a book; that is, something that is repeated exactly; give the price of; a quotationنقل قول
verse a short division of a chapter in the Bible; a single line or a group of lines of poetryآیه
morality the right or wrong of an action; virtue; a set of rules or principles of conductجنبه اخلاقی
roam wander; go about with no special plan or aimپرسه زدن
attractdraw to oneself; win the attention and liking ofجذب کردن