کتاب 504 واژه – درس 34

کتاب 504 واژه – درس 34

کتاب 504 واژه – درس 34 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
candidate person who is proposed for some office or honorنامزد
precede go before; come before; be higher in rank or importanceمقدم بودن
adolescent growing up to manhood or womanhood; youthful: a person from about 13 to 22 years of ageنوجوان
coeducational having to do with educating both sexes in the same schoolمختلط
radical going to the root; fundamental; extreme; person with extreme opinionsافراطی
spontaneous of one’s own free will; natural; on the spur of the moment; without rehearsalخود جوش
skim remove from the top; move lightly (over); glide along; read hastily or carelesslyلاغر
vaccinate inoculate with vaccine as a protection against smallpox and other diseasesواکسن زدن
untidynot neat; not in orderنامرتب
utensil container or tool used for practical purposesوسیله
sensitive receiving impressions readily; easily affected or influenced: easily hurt or offendedحساس
temperatenot very hot and not very cold; moderateمعتدل

نمونه جملات با واژگان کتاب 504 واژه – درس 34

  • Candidate: “He’s a strong candidate for the job.” (او یک نامزد قوی برای شغل است.)
  • Precede: “The introduction should precede the main content of the presentation.” (معرفی باید پیش از محتوای اصلی ارائه باشد.)
  • Adolescent: “My sister is going through a lot of changes as she enters adolescence.” (خواهرم در حال تجربه تغییرات زیادی هست که به دوران نوجوانی وارد می‌شود.)
  • Coeducational: “The school has been coeducational for over a decade now.” (این مدرسه بیش از ده سال است که همزمان دختران و پسران را به تحصیل می‌پذیرد.)
  • Radical: “He has some pretty radical ideas about changing the world.” (او ایده‌هایی بسیار جدید و رادیکال در خصوص تغییر دنیا دارد.)
  • Spontaneous: “We had a spontaneous picnic in the park yesterday.” (دیروز ما یک پیک نیک ناگهانی در پارک داشتیم.)
  • Skim: “I didn’t have time to read the whole book, so I just skimmed it.” (من وقت کافی برای خواندن کتاب را نداشتم، پس فقط سریع گذری به آن کردم.)
  • Vaccinate: “It’s important to vaccinate children against diseases.” (واکسینه کردن کودکان برای پیشگیری از بیماری‌ها بسیار مهم است.)
  • Untidy: “My room is always untidy, no matter how much I clean it.” (اتاق من همیشه نامرتب است، هر چه هم تمیزش کنم.)
  • Utensil: “Can you pass me the utensil for stirring?” (می‌توانید وسیله آمیزش را به من بدهید؟)