آموزش رایگان زبان

کتاب 504 واژه – درس 4 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
Vapor moisture in the air that can be seen; fog; mistبخار
Eliminate get rid of; remove; omitاز بین بردن
Villain a very wicked personشرور
Dense closely packed together; thickمتراکم
Utilize make use ofاستفاده کنید
Humid moist; dampمرطوب
Theory explanation based on thought, observation, or reasoning.تئوری
Descend go or come down from a higher place to a lower levelفرود آمدن
Circulate go around; go from place to place or person to person.گردش کنید
Enormous extremely large; hugeعظیم
Predict tell beforehandپیش بینی
Vanish disappear; disappear suddenlyمحو شدن