کتاب 504 واژه – درس 5

کتاب 504 واژه – درس 5

کتاب 504 واژه – درس 5 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
tradition beliefs, opinions, and customs handed down from one generation to anotherسنت
rural in the countryروستایی
burden what is carried; a loadبار
campus grounds of a college, university, or schoolمحوطه دانشگاه
majority the larger number; greater part; more than halfاکثریت
assemble gather together; bring togetherجمع کردن
explore go over carefully; look into closely; examineکاوش کردن
topic subject that people think, write, or talk aboutموضوع
debate a discussion in which reasons for and against something are brought outمناظره
evade get away from by trickery or clevernessطفره رفتن
probe search into; examine thoroughly; investigateپویشگر
reformmake better; improve by removing faultsاصلاح کردن

مثال‌هایی از واژگان کتاب 504 واژه – درس 5

tradition

Thanksgiving is a tradition in the United States that involves giving thanks for the blessings of the year. (روز تشکر یا سپاسگزاری در ایالات متحده یک سنت است که شامل تشکر از برکات سال است.)

rural

The rural areas of the state are known for their beautiful scenery and peaceful way of life. (مناطق روستایی این ایالت به دلیل چشم‌انداز زیبای خود و روش زندگی آرامش بخش، شناخته شده‌اند.)

burden

Taking care of an elderly relative can be a burden on a young person’s time and finances. (مراقبت از یک خویشاوند سالخورده می‌تواند برای زمان و مالیات یک جوان بار باشد.)

campus

The campus of the university is spread out over several acres and includes many different buildings. (ساختمان‌های دانشگاه در چند هکتار از زمین قرار گرفته‌اند و شامل بسیاری از ساختمان‌های مختلف می‌باشد.)

majority

The majority of the students in the class were able to pass the difficult test. (اغلب دانشجویان دوره توانستند آزمون سخت را قبول شوند.)

assemble

The workers were asked to assemble in the conference room for an important announcement. (کارگران برای اعلامیه مهم، خواستار جمع شدن در اتاق کنفرانس شدند.)

explore

Many people come to this area to explore the natural beauty of the national park. (بسیاری از مردم به این منطقه برای کاوش زیبایی‌های طبیعی پارک ملی می‌آیند.)

topic

The professor assigned a new topic for the research paper that was due at the end of the semester. (استاد یک موضوع جدید برای مقاله تحقیقاتی که در پایان نیمه نهایی باید تحویل داده می‌شود، اختصاص داد.)

debate

The candidates for governor engaged in a heated debate over their different positions on taxes. (نامزدهای حاکم بر ایالت درباره نظرات متفاوت خود درباره مالیات، در یک بحث داغ شرکت کردند.)

evade

The suspect tried to evade the police by running through a maze of alleyways. (مظنون با دویدن در یک مارپیچ از کوچه‌های کوچک به سعی در فرار از پلیس، سعی کرد تا بپردازد.)

probe

The government launched a probe into the company’s accounting practices after allegations of fraud were raised. (دولت پس از بروز ادعاهای تقلب، یک تحقیق در مورد شیوه حسابداری شرکت را آغاز کرد.)

reform

The new administration promised to reform the healthcare system by introducing new policies and regulations. (دولت جدید وعده داد با معرفی سیاست‌ها و مقررات جدید، سیستم بهداشتی را اصلاح کند.)