کتاب 504 واژه – درس 6

کتاب 504 واژه – درس 6

کتاب 504 واژه – درس 6 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
approach come near or nearer toرویکرد
detect find out; discoverتشخیص
defect fault; that which is wrongکاستی
employee a person who works for payکارمند
neglect give too little care or attention toبی توجهی
deceive make someone believe as true something that is false; misleadفریب دادن
undoubtedly certainly; beyond doubtبی شک
popular liked by most peopleمحبوب
thorough being all that is needed; completeکامل
clientperson for whom a lawyer acts; customerمشتری
comprehensive including much; covering completelyهمه جانبه
defraudtake money, rights, etc., away by cheatingگول زدن

واژگان کتاب 504 واژه – درس 6 در قالب یک داستان

Tom Story

Tom was a popular employee at the local bank. He had a thorough understanding of the banking system and was known for his comprehensive approach to helping clients. But unfortunately, Tom was also a skilled deceiver who would sometimes defraud unsuspecting customers.داستان انگلیسی

One day, a client named Sarah approached Tom with a request to detect any defects in her account. Tom promised to thoroughly review her account and assured her that he would not neglect any details. However, instead of doing an honest job, Tom used his skills to deceive Sarah and defraud her of a large sum of money.

Sarah was devastated when she discovered what had happened. She felt undoubtedly betrayed and angry that an employee she trusted could have done such a thing. She reported the incident to the bank’s management, who took swift action to investigate and bring Tom to justice.

Tom was eventually caught and prosecuted for his actions. He lost his job at the bank and was sentenced to years in prison for his fraudulent behavior. The incident served as a reminder that even the most popular and trusted employees can engage in unethical behavior, and that it’s important to be vigilant and aware of potential fraud.

ترجمه فارسی

تام، یک کارمند محبوب در بانک محلی بود. او دانش جامعی از سیستم بانکی داشت و به دلیل رویکرد جامع خود در کمک به مشتریان، شناخته شده بود. اما متأسفانه، تام نیز یک فریب‌دهنده ماهر بود که گاهی اوقات با ارادت مشتریان بی‌گمان، آن‌ها را دروغینه تقلب و سرقت می‌کرد.

یک روز، یک مشتری به نام سارا با درخواستی به تام روی آورد تا هر گونه عیب و نقصی را در حساب خود پیدا کند. تام قول داد که حساب او را به دقت بررسی خواهد کرد و به اطلاعات جزئی نخواهد پرداخت. اما به جای انجام کار صادقانه، تام از مهارت‌های خود برای فریب دادن سارا استفاده کرد و او را از یک مبلغ بزرگی پول سرقت کرد.

سارا به آنچه اتفاق افتاده بود، واکنش نشان داد. او احساس خیانت شده کرد و عصبانی بود که یک کارمندی که به او اعتماد می‌کرده، می‌توانست چنین کاری را انجام دهد. او این حادثه را به مدیریت بانک گزارش داد که باعث شد تا سریعاً به بررسی اقدام و تام را در پایان به دادگاه برسانند.

تام در نهایت برای اعمال خود مورد شناسایی و محاکمه قرار گرفت. او شغل خود در بانک را از دست داد و برای رفتار تقلبی خود به سال‌ها زندان محکوم شد. این حادثه به عنوان یادآوری اینکه حتی محبوب‌ترین و قابل اطمینان ترین کارمندان هم ممکن است در رفتار غیراخلاقی دست داشته باشند و این مهم است که از جرایم احتمالی خبر داشته باشیم و مراقب باشیم، خدمت کرده است.