کتاب 504 واژه – درس 8

کتاب 504 واژه – درس 8

کتاب 504 واژه – درس 8 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
exaggerate make something greater than it is; overstateاغراق کردن، مبالغه
amateur person who does something for pleasure, not for money or as a professionآماتور
mediocre neither good nor bad; average; ordinaryمتوسط
variety lack of sameness; a number of different thingsتنوع
valid supported by facts or authority; sound; trueمعتبر
survive live longer than; remain alive afterزنده ماندن
weird mysterious; unearthlyعجیب و غریب
prominent well-known; importantبرجسته
security freedom from danger, care, or fear; feeling or condition of being safeامنیت
bulky taking up much space; largeحجیم
reluctant unwillingبی میل
obviouseasily seen or understood; clear to the eye or mind; not to be doubted; plainواضح