آموزش رایگان زبان

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 2

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 2

آموزش گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 2 در ادامه آموزش زبان انگلیسی قبلی این مبحث است.

با چگونگی استفاده از a few, few, very little  و a bit of آشنایی دارید؟

به مثال های زیر نگاه کنید تا ببینید چطور از این کمیت‌ها با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده می‌شود.

I have a few friends, so I’m not lonely.
She has few friends, so she’s quite lonely.
We’ve got a bit of time before our train. Shall we get a coffee?
We’ve got very little time before our train. Hurry up!

درست است که “a few” و “few” از نظر ظاهری خیلی شبیه به هم هستند، اما از نظر کاربرد و معنی متفاوت می‌باشند. این دو کلمه از معرف‌های اسم در انگلیسی به شمار می‌آیند و با اسامی قابل شمارش جمع به کار می‌‌روند. “a few” به معنای “تعدادی، تعداد کمی”  بار معنایی مثبت دارد و هر گاه همراه اسمی استفاده شود به معنی این است که آن اسم از نظر تعداد و شمارش بیش از دو عدد می‌باشد. در مقابل کلمه “few” به معنای “تعداد بسیار کمی” بار معنایی منفی دارد و هر گاه همراه اسمی استفاده می‌‌شود به این معنی است که آن اسم از نظر تعداد و شمارش کمتر از حد انتظار بوده است، و می‌توان گفت که در حد صفر بوده است.

توضیحات گرامر

a few ، a bit of یا a little به معنی مقداری است.زمانی که در جمله ما احساس می‌‌کنیم این مقدار کافی است یا بیشتر از حد انتظار ما است.از a few به همراه اسامی جمع و a bit of یا a little به همراه اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌شود.

idea 

 • have a few ideas.
 • I’ve brought a few friends.
 • There’s a bit of milk left.
 • It needs a little more work.

ما برای نشان دادن اینکه در مورد مقدار کمی صحبت می‌کنیم از few و very little استفاده می‌کنیم.زمانی که در جمله احساس می‌کنیم این مقدار کافی نیست و کمتر از انتظار ما است.از Few برای اسامی قابل شمارش و very little برای اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌شود.

 • Few people came to the meeting.
 • There are few places where you can still see these birds.
 • We have very little time.
 • I have very little money.

توجه داشته باشید که از little بدون very می‌‌توانید استفاده کنید ولی این کمتر رایج است و کاملاً رسمی به نظر می‌رسد.

She had little water.

اسامی قابل شمارش (countable nouns) به اسامیی گفته می‌شود که می‌توان آن‌ها را با عدد شمارش (count) مشخص کرد. برای مثال، “book” یک اسم قابل شمارش است و می‌توانید بگویید “one book” یا “two books”.

تفاوت اسامی قابل شمارش

با استفاده از “a few”, “few”, “very little” و “a bit of”، می‌توانیم به تعداد و مقدار اسامی قابل شمارش اشاره کنیم.

A few

عبارت A few به معنای “چند تا” یا “کمی” است. این عبارت برای بیان تعداد کمی از چیزی استفاده می‌شود. مثال:

 • I have a few books on my bookshelf. (چند تا کتاب روی قفسه کتاب من وجود دارد.)
 • Can I have a few minutes of your time? (می‌توانم چند دقیقه از وقت شما را داشته باشم؟)
 • She had a few friends over for dinner. (او چند تا از دوستان خود را برای شام دعوت کرده بود.)

Few

عبارت “few” نیز مانند عبارت “a few” برای بیان تعداد کمی از چیزی استفاده می‌شود، با این تفاوت که “few” به صورت منفی به کار می‌رود و به معنای “کمی” یا “تنها چند” است. در واقع، “few” به معنای عدم وجود تعداد کافی از چیزی است.

مثال‌هایی از استفاده از “few”:

 • Few people attended the meeting. (تنها چند نفر در جلسه حضور داشتند.)
 • There were few opportunities for advancement in that company. (در آن شرکت، فرصت‌های پیشرفت کم بود.)
 • She had few options but to accept the job offer. (او تنها چند گزینه داشت به جز قبول پیشنهاد شغل.)

Very little

عبارت “very little” به معنای “خیلی کم” است و برای بیان یک مقدار بسیار کمی از چیزی استفاده می‌شود. بیشتر در مواردی استفاده می‌شود که به دنبال تاکید بر کمیتی هستیم که بسیار کم است.

برای مثال:

 • There is very little water left in the bottle. (خیلی کم آب در بطری باقی مانده است.)
 • She has very little experience in this field. (او در این حوزه تجربه خیلی کمی دارد.)
 • The company received very little funding for the project. (این شرکت برای پروژه تأمین منابع مالی خیلی کمی دریافت کرد.)

عبارت “very little” معمولاً پس از فعل در جمله قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که مقداری بسیار کمی از چیزی وجود دارد.

A bit of

عبارت “a bit of” به معنای “کمی از” است و برای بیان یک مقدار کمی از چیزی استفاده می‌شود. مثلاً، “a bit of sugar” به معنای “کمی شکر” است.

در این عبارت، “bit” به معنای “مقدار کوچکی” است و به صورت اسم در جمله قرار می‌گیرد. عبارت “a bit of” معمولاً پس از صفت یا قیدی که توصیف چیزی را می‌کند، می‌آید و به معنای “کمی از آن چیز” به کار می‌رود.

مثال‌هایی از کاربرد “a bit of”:

 • Could you please give me a bit of advice? (لطفاً می‌توانید کمی نصیحت به من دهید؟)
 • I need a bit of help with this math problem. (من به کمک کمی برای حل این مسئله ریاضی نیاز دارم.)
 • Would you like a bit of milk in your coffee? (آیا می‌خواهید کمی شیر در قهوه‌تان بریزم؟)

در کل، با استفاده از این عبارات، می‌توانیم به تعداد و میزان اسامی قابل شمارش اشاره کنیم و میزان آن‌ها را بیان کنیم. اما اگر اسمی غیر قابل شمارش (uncountable noun) باشد، از این عبارات برای بیان تعداد آن‌ها استفاده نمی‌شود و باید از عبارات دیگری مانند “a little” و “a lot of” استفاده کرد. مثلاً به جای “few apples” باید از “little water” استفاده کرد.

اسامی قابل شمارش غیر قابل شمارش

یک داستان کوتاه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

Story

John needed to buy some groceries, but he didn’t have much time. He quickly went to the store and bought a few apples, a few bananas, and a bit of cheese. Then he remembered that he was almost out of milk, so he went back to the dairy aisle and got a gallon of milk.

When John got home, he realized that he had very little space in his fridge for all of the groceries. He decided to eat a few of the apples and bananas right away, so they wouldn’t take up as much room in the fridge. Then he cut off a piece of cheese and ate it with a cracker.

ترجمه داستان کوتاه

«جان نیاز به خرید کالاهای خواربار داشت، اما زمان زیادی نداشت. او سریعا به فروشگاه رفت و چند تا سیب، چند تا موز و کمی پنیر خرید. سپس به یاد آورد که تقریباً شیرش تمام شده است، بنابراین به راهرو شیر رفت و یک گالن شیر خرید.

وقتی جان به خانه رسید، فهمید که بسیار کم از فضای یخچالش برای همه خواربارها باقی مانده است. او تصمیم گرفت تا چند تا سیب و موز را فوراً بخورد تا در یخچال بیشترین فضا را نگیرند. سپس یک تکه پنیر را برید و با یک کراکر خورد.»

نکات گرامری

در این داستان از “a few” برای بیان تعداد کمی از سیب‌ها و موزها، “few” برای بیان کمیت کمی از فضای خالی در یخچال، “very little” برای بیان مقدار کمی از فضای خالی در یخچال و “a bit of” برای بیان مقدار کمی از پنیر استفاده شده است.