آموزش رایگان زبان

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 2

آموزش گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 2 در ادامه آموزش زبان انگلیسی قبلی این مبحث است.

با چگونگی استفاده از a few, few, very little  و a bit of آشنایی دارید؟

به مثال های زیر نگاه کنید تا ببینید چطور از این کمیت‌ها با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده می‌شود.

I have a few friends, so I’m not lonely.
She has few friends, so she’s quite lonely.
We’ve got a bit of time before our train. Shall we get a coffee?
We’ve got very little time before our train. Hurry up!

درست است که “a few” و “few” از نظر ظاهری خیلی شبیه به هم هستند، اما از نظر کاربرد و معنی متفاوت می‌باشند. این دو کلمه از معرف‌های اسم در انگلیسی به شمار می‌آیند و با اسامی قابل شمارش جمع به کار می‌‌روند. “a few” به معنای “تعدادی، تعداد کمی”  بار معنایی مثبت دارد و هر گاه همراه اسمی استفاده شود به معنی این است که آن اسم از نظر تعداد و شمارش بیش از دو عدد می‌باشد. در مقابل کلمه “few” به معنای “تعداد بسیار کمی” بار معنایی منفی دارد و هر گاه همراه اسمی استفاده می‌‌شود به این معنی است که آن اسم از نظر تعداد و شمارش کمتر از حد انتظار بوده است، و می‌توان گفت که در حد صفر بوده است.

توضیحات گرامر

a few ، a bit of یا a little به معنی مقداری است.زمانی که در جمله ما احساس می‌‌کنیم این مقدار کافی است یا بیشتر از حد انتظار ما است.از a few به همراه اسامی جمع و a bit of یا a little به همراه اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌شود.

idea 

have a few ideas.
I’ve brought a few friends.
There’s a bit of milk left.
It needs a little more work.

ما برای نشان دادن اینکه در مورد مقدار کمی صحبت می‌کنیم از few و very little استفاده می‌کنیم.زمانی که در جمله احساس می‌کنیم این مقدار کافی نیست و کمتر از انتظار ما است.از Few برای اسامی قابل شمارش و very little برای اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌شود.

Few people came to the meeting.
There are few places where you can still see these birds.
We have very little time.
I have very little money.

توجه داشته باشید که از little بدون very می‌‌توانید استفاده کنید ولی این کمتر رایج است و کاملاً رسمی به نظر می‌رسد.

She had little water.