آموزش رایگان زبان

حرف تعریف a ، an ، the

حرف تعریف a ، an ، the ضمیر اشاره هستند و قبل از اسم استفاده می‌شوند. the معادل دقیقی در فارسی ندارد ولی حرف معرفه است، یعنی برای اسم‌هایی استفاده می‌شود که برای گوینده و شنوده شناخته شده است. هم a و هم an قبل از اسم‌ها استفاده می‌شود.از an فقط قبل از کلمه‌هایی استفاده می‌‌شود که با حروف صدادار شروع می‌شوند.

نکته مهم: منظور از شروع شدن با حروف صدادار تلفظ آن واژه است و نه خود حرف.

به مثال‌های زیر جهت بهتر یادگیری گرامر حرف تعریف a ، an ، the توجه کنید:

تصویر دکتر

She’s a doctor.
I need an umbrella.
Have you heard the news?
I don’t like spiders.

توضیحات گرامر

در اینجا برخی از مهمترین مواردی که باید درباره استفاده از حرف تعریف a ، an ، the در آموزش زبان انگلیسی بدانید آورده شده است.

مشاغل

وقتی می‌گوییم شغل افراد چیست ، معمولاً از a / an استفاده می‌کنیم.

مهندس آرشیتکت

He’s an architect.
She’s a scientist.
My grandmother was a teacher.

اسم مفرد

اسامی مفرد و قابل شمارش همیشه دارای یک حرف تعریف هستند.(a/an یا دیگر حروف تعیین کننده my, your, this, that, etc)

همینطور از a/an برای مواقعی که در مورد چیزی برای اولین بار صحبت می‌کنیم یا زمانی که آن چیز متعلق به یک قسمتی از گروه یا طبقه‌بندی خاصی باشد، استفاده می‌کنیم.

I saw a good film yesterday.
Do you want a drink?

وقتی شنوده چیزی را که در مورد آن صحبت می‌کنیم می‌شناسد یا فقط یکی از آن چیز وجود دارد ازحرف تعریف the استفاده می‌کنیم.

از حرف تعریف a زمانی که کلمه بعدی با حروف بی‌صدا شروع شود استفاده می‌شود و حرف an وقتی که کلمه بعدی با حروف صدادار شروع شود ، بکار می‌رود.

She has a university degree.
It took me an hour to get home.

از حرف تعریف the زمانی که شنوده موردی که صحبت می‌‌شود را می‌شناسد زیرا قبلا در مورد آن صحبت شده یا کلا از آن موضوع فقط یک مورد باشد استفاده می‌شود.

I’m going to take the dog for a walk.
Have you seen the car key?
They go to the school next to the bridge.

حالت عمومی

وقتی در مورد یک چیز به صورت کلی و عمومی صحبت می‌کنیم معمولا از اسم جمع و یک اسم غیرقابل شمارش(بدون حرف تعریف استفاده می کنیم)

Birds eat worms.
Water freezes at 0°C.
Children need a lot of sleep.

گروه خاصی از اشیا

زمانی که در مورد گروه خاصی از اشیا صحبت می‌کنیم از حرف تعریف the استفاده می‌شود.

We went to the zoo and saw the kangaroos. (These are the particular kangaroos in that zoo – not kangaroos in general.)