گرامر پایه: مفعول غیرمستقیم

مفعول غیرمستقیم

در دستور زبان انگلیسی، مفعول غیر مستقیم کلمه یا عبارتی است که مفعول مستقیم را دریافت می‌کند. در جمله The teacher gave the students cake، مفعول غیرمستقیم students است. هدف مستقیم cakeاست و students کسانی هستند که آن را می‌خورند.

مفهوم مفعول غیرمستقیم یا Indirect Object

مفعول غیرمستقیم یا Indirect Object به نوعی مفعولی است که به جای آوردن مستقیماً در جمله، با استفاده از حروف اضافه به فعل اضافه می‌شود و به مفعول مستقیم کمک می‌کند تا جمله معنای کاملتری به خود بگیرد.

این مفهوم معمولاً برای اشاره به شخصی که به آن شیء داده می‌شود یا برای شخصی که به آن شیء آسیب می‌رساند استفاده می‌شود. این مفعول می‌تواند با حروف اضافه مانند to, for, from و with و به صورت مستقیم در جملات استفاده شود.

برای مثال، در جمله “He gave the book to me”، “the book” مفعول مستقیم و “me” مفعول غیرمستقیم است. با استفاده از حرف اضافه “to”، مفعول غیرمستقیم “me” به فعل “gave” متصل می‌شود.

در جملات منفی با استفاده از حرف اضافه “to” به جای “for” استفاده می‌شود. به عنوان مثال، جمله “He did not buy a present for me” را می‌توان به شکل “He did not buy me a present” نوشت.

همچنین در برخی جملات، ممکن است از حروف اضافه دیگری به جز “to” و “for” نیز استفاده شود. به عنوان مثال، در جمله “She hit him with a bat”، “him” از این نوع مفعول است که با حرف اضافه “with” به فعل “hit” متصل شده است.

مهمترین نکته در استفاده از مفعول غیرمستقیم، ترتیب قرارگیری مفعول‌ها است. در جملاتی که همزمان دارای مفعول مستقیم و غیرمستقیم هستند، مفعول غیرمستقیم قبل از مفعول مستقیم قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، جمله “He gave me the book” درست است اما جمله “He gave the book me” غلط است.

مفعول غیرمستقیم

 مفعول غیرمستقیم اسمی است که فعل را دریافت می کند

اما فعل غیرمستقیم است زیرا ابتدا بر مفعول مستقیم تأثیر می گذارد. همه جملاتی که مفعول مستقیم دارند مفعول غیرمستقیم هم ندارند. تمام جملات با مفعول غیر مستقیم باید مفعول مستقیم داشته باشند.

 • I threw Jonas the ball

[من توپ را پرتاب کردم (مفعول مستقیم) اما جوناس آن را گرفت (indirect object).
نکته: مفعول غیر مستقیم همیشه قبل از مفعول مستقیم قرار می گیرد.

 • My grandfather left me his gold watch

نکته: برای یافتن مفعول غیرمستقیم، بپرسید به یا برای چه فعل انجام شد؟
مفعول غیر مستقیم بسیار شبیه مفعول حرف اضافه است. آنها می توانند به همین معنا باشند. اگر حرف اضافه وجود نداشته باشد، کلمه مفعول غیر مستقیم است. اگر حرف اضافه وجود داشته باشد، کلمه مفعول حرف اضافه است.

 • I gave my mother my report card

(مادر مفعول غیر مستقیم است.)

 • I gave my report card to my mother

(مادر مفعول حرف اضافه به است.)
اگر مفعول مستقیم وجود نداشته باشد، مفعول غیر مستقیم، مفعول مستقیم است.

 • I told her the news(indirect object)
 • I told her(direct object)

افعال غیر مستقیم مرکب

یک شی غیر مستقیم ممکن است مرکب باشد.

 • Kevin brought Madeline and Josie flowers for Valentine’s Day.

اشتباهات رایج مفعول غیر مستقیم

برخی از افعالی که به نظر می رسد باید مفعول مستقیم بگیرند این کار را نمی کنند. گاهی اوقات منجر به اشتباهات گرامری می شوند.

 • Our librarian lent me a book. (correct)
 • A friend borrowed me a book. (incorrect)

اگر فعل در جمله به جای فعل عمل، فعل پیوند دهنده باشد، نمی تواند مفعول مستقیم بگیرد.

مکمل فاعل کلمه ای است بعد از فعل پیوند دهنده که فاعل را تغییر نام داده یا توصیف می کند.

فعل را کامل می کند (نه تعارف می کند).

 • Hayley is a nice girl(girl renames Hayley)
 • Hayley is nice(nice describes Hayley)

مکمل‌های موضوعی می‌توانند اسم، ضمایر یا صفت باشند.

آنها را اسم‌های محمول، ضمایر محمول (هر دو را می توان اسم های محمول نیز نامید) و صفت‌های محمول نامیده می‌شود.

 • Keith is our class president(predicate noun)
 • The new substitute is he(predicate pronoun)
 • All our students are responsible(predicate adjective)

مکمل مفعول، شی مستقیم را تغییر نام می‌دهد یا آن را توصیف می کند، همان طور که مکمل موضوع، موضوع را تغییر نام می دهد یا آن را توصیف می‌کند.

 • The class voted Hilary most friendly(friendly describes Hilary)
 • His late arrival had his mother worried(worried describes the mother)

برای تمایز بین مفعول‌های مستقیم و مکمل‌های فاعل، باید تصمیم بگیرید که آیا فعل روی مفعول عمل می‌کند یا اینکه مکمل در حال تغییر نام یا توصیف فاعل است.

 • We sailed the spaceship out of the atmosphere

– مفعول مستقیم (سفینه فضایی را گرفتیم و آن را به باد دادیم.)

مکمل موضوع (هیجان انگیز سفر را توصیف می کند.)

برای تمایز بین مفعول مستقیم و غیرمستقیم، باید تصمیم بگیرید که آیا می‌توانید مفعول غیرمستقیم را به عبارت اضافه تغییر دهید. به یاد داشته باشید، بدون شیء مستقیم نمی‌توانید یک شی غیر مستقیم داشته باشید.

 • Jonas threw the ball(Only one object, so it must be direct.)
 • Jonas threw me the ball. Jonas threw the ball to me(Indirect object because both sentences mean the same thing.)

مفهوم این درس در قالب داستان برفی

Snowy Story

One snowy day, a young girl named Sarah was walking to school when she saw an old man shivering on the side of the road. She asked him if he needed any help, and he said that he was trying to get to the store to buy some medicine for his wife, but he couldn’t make it because of the snow. Sarah felt sorry for him, so she offered to go to the store for him. The man was grateful and gave her some money for the medicine. When Sarah returned with the medicine, the man thanked her and gave her a warm hug.

ترجمه فارسی داستان برفی

یک روز برفی، دختر جوانی به نام سارا در حال پیاده روی به مدرسه بود که یک مرد پیر را روی لبه جاده شیون به خاطر سرما دید. او از او پرسید که آیا کمکی نیاز دارد و مرد گفت که در تلاش است تا به فروشگاه برای خرید داروی همسرش برسد، اما به خاطر برف نمی‌تواند برسد. سارا از او تاسف خورد و به او پیشنهاد داد که به فروشگاه برود. مرد قدردان بود و به او پولی برای دارو داد. وقتی سارا با دارو برگشت، مرد از او تشکر کرد و به او آغوشی گرم داد.

نکات گرامری داستان

در این داستان، “the man” (مرد)، مفعول غیرمستقیم است، زیرا او دریافت کنندهٔ کمک (رفتن به فروشگاه برای خرید دارو) و پول (برای خرید دارو) است.

نکات گرامری مربوط به این داستان شامل استفاده از فعل‌های کمکی برای تشدید معنی، استفاده از صفات آمیزشی و گرم و استفاده از جملات شرطی و جمعی هستند.

نمونه سوالات مفعول غیرمستقیم

۱. گرامر مفعول غیرمستقیم به چه صورتی بین دو جمله قرار می گیرد؟

الف) در ابتدای جمله اصلی ب) بعد از فعل اصلی جمله اصلی ج) پس از فعل جمله فرعی د) هیچکدام از موارد فوق

پاسخ: ب) بعد از فعل اصلی جمله اصلی.

۲. کدام یک از این جملات گرامر مفعول غیرمستقیم را نشان می دهد؟

الف) She asked me if I wanted to go to the movies. ب) He said, “I am going to the store.” ج) They told us that they were leaving early in the morning. د) I wonder what the weather will be like tomorrow.

پاسخ: الف) She asked me if I wanted to go to the movies.

۳. مفعول غیرمستقیم به چه صورتی تغییر می کند؟

الف) به شکل مصدر با to ب) به شکل مصدر بدون to ج) به صورت حال ساده د) هیچکدام از موارد فوق

پاسخ: ب) به شکل مصدر بدون to.

۴. کدام یک از این جملات حاوی گرامر مفعول غیرمستقیم نیست؟

الف) She told him to come inside. ب) He asked me what time it was. ج) I wonder if it will rain today. د) They said that the concert had been