گرامر پایه: جملات منفی

گرامر پایه: جملات منفی

جمله منفی جمله‌ای است که بیان می‌کند چیزی نادرست است. در زبان انگلیسی، جملات منفی را با اضافه کردن کلمه “not” بعد از فعل کمکی ایجاد می‌کنیم. مثالی از فعل کمکی فعل کمکی ‘be’ است

جملات منفی

در درس دیگری گرفتید که چگونه از زمان‌های مختلف برای بیان جملات مثبت استفاده کنید که به ما می‌گوید زمان آن درست است.

 • Karen swims every morning before school
 • I ate ten donuts yesterday

گزاره‌های منفی به ما می‌گویند که چیزی درست نیست.

 • She does not like broccoli
 • He did not come to school today

گزاره‌های منفی حال و گذشته

در گزاره‌های منفی حال و گذشته، به جای تغییر فعل اصلی، از اشکال مختلف فعل کمک کننده برای نشان دادن زمان استفاده می‌کنید. کافی است dodoes, یا  did  به اضافه not را قبل از پایه فعل اصلی اضافه کنید.

Present
(do/does + not + base)
Past
(did + not + base)
My brothers do not fight much.
Elizabeth does not sleep well.
My brothers did not fight at all yesterday.
Elizabeth did not sleep well last night.

مخفف  don’t, does not, don’t را می‌توانید ترکیب کنید یا این کار را نکنید، این شکل منفی نیز صحیح است.

 • My brothers don’t fight much
 • Elizabeth doesn’t sleep well
 • My brothers didn’t fight at all yesterday

نکته: اشتباه کردن در هنگام تشکیل جملات منفی آسان است. یک خطای رایج این است که هم فعل کمکی to do و هم فعل اصلی را تغییر دهید. همیشه به یاد داشته باشید که فقط باید فعل کمکی را برای نشان دادن زمان تغییر دهید

Error Correction
Present She doesn’t drives very far for work. She doesn’t drive very far for work.
Past They didn’t came to the baseball game. They didn’t come to the baseball game.

استثنا: گزاره‌های زمان حال و گذشته منفی با To Be

با فعل to be، از فعل کمکی to do استفاده نمی‌کنید. فقط از همان حالت‌های حال و گذشته که معمولاً استفاده می‌کنید استفاده کنید و کلمه not را اضافه کنید.

I am not at school today
Alyssa is not in school today
The twins are not in school today
Alyssa was not in school today
The twins were not in school yesterday

گزاره‌های منفی در زمان‌ها با افعال کمک کننده

در زمان‌های با افعال کمک کننده، کلمه not را بعد از فعل کمک کننده اضافه کنید. اگر دو فعل کمکی وجود دارد، بعد از اولی قرار ندهید. همچنین می‌توانید از هر یک از انقباضاتی که قبلاً یاد گرفته‌اید، به‌علاوه چندین انقباض دیگر که در نمودار زیر می‌بینید، استفاده کنید.

Present Past Future
Simple Without Contraction

My little brother will not eat fish.

With Contraction (won’t)

My little brother won’t eat fish.

Progressive Without Contraction

Jesse is not sleeping well.

Without Contraction

Jesse was not sleeping well last week.

Without Contraction

Jesse will not be sleeping well tonight.

With Contraction (isn’t or aren’t)

Jesse isn’t sleeping well.

With Contraction (wasn’t or weren’t)

Jesse wasn’t sleeping well last week.

With Contraction (won’t)

Jesse won’t be sleeping well tonight.

Perfect Without Contraction

They have not completed the assignment yet.

Without Contraction

They had not completed the assignment yet.

Without Contraction

They will not have completed the assignment yet.

With Contraction (hasn’t or haven’t)

They haven’t completed the assignment yet.

With Contraction (hadn’t)

They hadn’t completed the assignment yet.

With Contraction (won’t)

They won’t have completed the assignment yet.

نکته: جملات منفی در زمان آینده ساده همیشه به آینده اشاره نمی‌کنند. اغلب منظورشان این است که کسی از انجام کاری امتناع می‌کند. بیایید یکی از مثال‌های بالا را دوباره مرور کنیم.

 • My little brother will not eat fish

این جمله به این معنی نیست که برادر کوچک من فردا، هفته آینده یا ماه آینده ماهی نمی‌خورد. این واقعاً به این معنی است که او در هر زمان از خوردن ماهی امتناع می‌کند. استفاده از زمان آینده راه قوی‌تری برای گفتن اینکه کسی کاری را انجام نمی‌دهد است.

نکات گرامری جملات منفی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، جملات منفی با استفاده از کلمه “not” ساخته می‌شوند. در اینجا ده نکته گرامری مهم درباره جملات منفی در زبان انگلیسی را بررسی می‌کنیم:

 1. کلمه “not” را می‌توان به صورت جدا شده پس از فعل قرار داد. مثال: I do not like coffee.نکات گرامری
 2. در جملات ساده، “do not” و “does not” به ترتیب برای فعل‌های مضافتی و ساده استفاده می‌شوند. مثال: He does not work on weekends.
 3. در جملات منفی، فعل اصلی باید به شکل ساده باشد. مثال: She does not eat meat.
 4. برای ساخت جملات منفی در زمان گذشته ساده، از “did not” استفاده می‌شود. مثال: They did not go to the party last night.
 5. کلمه “never” می‌تواند به عنوان جانماز جملات منفی استفاده شود. مثال: I have never been to New York.
 6. در جملات منفی، عبارات از نوع “not only… but also” به شکل “neither… nor” تغییر می‌کنند. مثال: He neither eats meat nor fish.
 7. در جملات منفی، برای معنی “هیچ کس” از “nobody” یا “no one” استفاده می‌شود. مثال: Nobody likes to be criticized.
 8. برای معنی “هیچ چیز” در جملات منفی از “nothing” استفاده می‌شود. مثال: There is nothing to worry about.
 9. برای معنی “هیچ وقت” در جملات منفی از “never” استفاده می‌شود. مثال: I never eat fast food.
 10. در جملات منفی، عبارات مانند “hardly”, “barely” و “scarcely” باید قبل از فعل قرار بگیرند. مثال: She hardly ever goes to bed before midnight.

جدول جملات منفی در زبان انگلیسی

نوع جملهشکل کلیمثال
حال سادهفعل + notI do not like coffee.
ساده مضارعفعل اصلی + does notHe does not work on weekends.
گذشته سادهdid + not + فعل اصلیThey did not go to the party last night.
حال کاملhave/has + not + شکل سوم فعلShe has not finished her homework yet.
گذشته کاملhad + not + شکل سوم فعلThey had not seen each other for years.
آینده سادهwill + not + فعل اصلیWe will not be able to come to the party tomorrow.
آینده کاملwill have + not + شکل سوم فعلBy next year, he will not have graduated from college.
صفتnot + صفتThe food is not good.
قیدnot + قیدShe does not always wake up early.
اسمno + اسمThere is no milk in the fridge