آموزش رایگان زبان

جملات مجهول در آموزش زبان انگلیسی

در این درس به نکاتی در مورد جملات مجهول در  آموزش زبان انگلیسی می پردازیم. آیا می‌دانید چطور از جملات مجهول برای تغییر تمرکز در جمله استفاده می شود؟ به مثال‌های زیر نگاه کنید:

A lot of olive oil is produced in Italy.
This book was written by Angela Davis.
The suspect will be released tomorrow.
This product has not been tested on animals.

 

توضیحات گرامر

ما از جملات به صورت مجهول برای تغییر دادن تمرکز در جملات استفاده می‌کنیم.

My bike was stolen. (passive – focus on my bike)
Someone stole my bike. (active – focus on someone)

معمولا از جملات مجهول برای موارد زیر استفاده می‌شود:

  • هنگامی که ما ترجیح می‌دهیم ذکر نکنیم که چه کسی یا چه کاری انجام می‌دهند (به عنوان مثال ، مشخص نیست ، واضح است یا نمی‌خواهیم بگوییم)
  • تا بتوانیم جمله‌ای را با مهم‌ترین یا منطقی‌ترین اطلاعات شروع کنیم.
  • در نوشتار رسمی‌تر یا علمی

How we make the passive

برای ساخت فعل مجهول از ساختار be + past participle  استفاده می‌کنیم. جمله را با مفعول شروع می‌کنیم.

Avatar was directed by James Cameron.
Object be + past participle

لازم نیست اینکه چه کسی یا چه کاری انجام شده ، اضافه شود

My flight is cancelled.
Object be + past participle

فقط فرم be برای ایجاد زمان تغییر می کند.قسمت سوم فعل ثابت می ماند. در اینجا نمونه هایی از جملات مجهول در رایج ترین زمان های آن آورده شده است.

Tense Example Structure
Present simple Alioli is made from oil, garlic and salt. is/are + past participle
Present continuous The hall is being painted this week. is/are being + past participle
Past simple John F. Kennedy was assassinated in 1963. was/were + past participle
Past continuous The signs were being put up last week. was/were being + past participle
Present perfect Oranges have been grown here for centuries. has/have been + past participle
Past perfect When he got home, he found that his flat had been burgled. had been + past participle
Future simple The work will be finished next week. will be + past participle