کتاب 504 واژه – درس 14

کتاب 504 واژه – درس 14

کتاب 504 واژه – درس 14 : در این درس، با 12 واژه پرکاربرد که در آموزش زبان انگلیسی رایج هستند، آشنا خواهید شد.

WordSynonymsترجمه
unruly hard to rule or control; lawlessیاغی، سرکش
rival person who wants and tries to get the same thing as another; one who tries to equal or do better than anotherرقیب
violent acting or done with strong, rough forceخشن
brutal coarse and savage; like a brute; cruelوحشیانه
opponent person who is on the other side of a fight, game, or discussion; person fighting, struggling or speaking against anotherحریف
brawl a noisy quarrel or fightنزاع و جدال
duplicate an exact copy; make an exact copy of; repeat exactlyکپی کردن
vicious evil; wicked; savageشریر، بدجنس، حیوان صفت
whirling turning or swinging round and round; spinningچرخاندن
underdog person having the worst of any struggle; one who is expected to loseزیر دست
thrust push with forceرانش
bewilderedconfused completely; puzzledبهت زده

نمونه جملات با واژگان کتاب 504 واژه – درس 14

unruly

Sentence: The teacher had trouble controlling the unruly behavior of her students.
ترجمه: معلم در کنترل رفتار نافرمان دانش‌آموزانش مشکل داشت.

rival

Sentence: The rivalry between Real Madrid and Barcelona is one of the most intense in soccer history.
ترجمه: رقابت شدید بین تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا یکی از شدیدترین رقابت‌های تاریخ فوتبال است.

violent

Sentence: Some studies suggest that exposure to violent movies can have a harmful effect on children’s development.
ترجمه: برخی مطالعات نشان می‌دهد که تماشای فیلم‌های خشونت آمیز می‌تواند بر توسعه کودکان اثرات ضاری داشته باشد.

brutal

Sentence: The brutal treatment of animals in circuses has led to increased public awareness and calls for reform.
ترجمه: برخورد وحشیانه با حیوانات در سیرک‌ها منجر به افزایش آگاهی عمومی و درخواست‌هایی برای اصلاح شده است.

opponent

Sentence: The boxer knew he had to be at his best to defeat his tough opponent.
ترجمه: بوکسور می‌دانست که باید بهترین حالت خود را داشته باشد تا حریف سخت خود را شکست دهد.

brawl

The police had to intervene to break up the brawl between the two groups. (تلاش بین دو گروه، پلیس مجبور شد مداخله کند تا پایان پذیرد.)

duplicate

Please make sure not to submit a duplicate copy of your application. (لطفاً مطمئن شوید نسخه تکراری از درخواست خود را ارسال نکنید.)

vicious

The vicious dog chased the mailman down the street. (سگ وحشی، پستچی را به سرعت تعقیب کرد و به او حمله کرد.)

whirling

The leaves were whirling in the wind. (برگ ها در باد دور می‌زدند.)

underdog

Everyone loves an underdog, and that’s why we’re rooting for this little-known team. (همه عاشق ضعیف بین هستند، و به همین دلیل، ما با این تیم کم‌شناخته با آرزوی پیروزی هستیم.)

thrust

She thrust the letter into my hand and walked away. (او نامه را به دست من فشار داد و رفت.)
bewildered: The tourists looked bewildered by the unfamiliar surroundings. (گردشگران با محیط ناآشنا، به نظر گیج شده بودند.)