آموزش رایگان زبان

عبارات موصولی غیر تعریف در زبان انگلیسی

در این درس می‌خواهیم به توضیح عبارات موصولی غیر تعریف در زبان انگلیسی بپردازیم. وقتی بخواهیم اطلاعات مهم یا اضافی درباره چیز یا شخصی به مخاطب بدهیم، و یا دو جمله مرتبط را به هم وصل کنیم از relative clauses استفاده می‌کنیم.آیا می دانید چگونه با استفاده از relative clauses اطلاعات اضافی در مورد شخصی یا چیزی بدهید؟

Jack, who’s retired now, spends a lot of time with his grandchildren.
We want to see the new Tom Carter film, which was released on Friday.
My sister, whose dog I’m looking after, is visiting a friend in Australia.

توضیحات گرامر

Relative clauses اطلاعاتی را درباره شخص یا یک مورد ذکر شده به ما می‌دهد.

Non-defining relative clauses اطلاعات اضافی درباره شخص یا چیزی را به ما می‌دهد.در حقیقت ما به این اطلاعات نیاز نداریم تا جمله اصلی را بفهمیم.

My grandfatherwho’s 87, goes swimming every day.
The house, which was built in 1883, has just been opened to the public.
The award was given to Sara, whose short story impressed the judges

اصولا از یک ضمیر یا قید برای شروع یک جمله non-defining relative clause استفاده می‌کنیم که عبارتند از : who, which, whose, when یا where. همچنین از ویرگول برای جداکردن بند از بقیه جمله استفاده می‌کنیم.

whowhich and whose

می‌توانیم از who استفاده کنیم تا در مورد افراد صحبت کنیم ، which در مورد اشیا صحبت می‌کند و whose به شخص یا چیزی که متعلق به آن است اشاره دارد.

Yesterday I met my new boss, who was very nice.
The house, which is very big, is also very cold!
My next-door neighbour, whose children go to school with ours, has just bought a new car.
After the port there is a row of fisherman’s houses, whose lights can be seen from across the bay.

Places and times

می‌توانیم با استفاده از which با یک حرف اضافه در مورد مکان‌ها و زمان‌ها صحبت کنیم. در این موارد استفاده از where  یا when به جای which  و حرف اضافه معمول‌تر است.

City Park, which we used to go to, has been closed down.
City Park, where we used to go, has been closed down.
December, which Christmas is celebrated in, is a summer month for the southern hemisphere.
December, when Christmas is celebrated, is a summer month for the southern hemisphere.

با این حال ، وقتی از which بدون حرف اضافه استفاده می‌کنیم ، نمی‌توانیم از where و when استفاده کنیم.

Centre Park, which we love, is always really busy on Saturdays.
February, which is my favourite month, lasts 29 days this year.